• reg

Poniżej znajduje się treść regulaminu jaka jest załączana do umowy wynajmu sprzętów. (Aktualny regulamin zawsze jest zawarty w umowie, którą otrzymuje Najemca)

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki wynajmu sprzętów z www.e-rental.com.pl (zwanej dalej Wypożyczalnią).
 2. Najemcą (zwany dalej Najemcą) sprzętów może być firma, posiadająca aktualne dokumenty rejestrowe firmy (NIP, REGON, Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS).
 3. Minimalny okres wynajmu sprzętu wynosi 24 godziny.
 4. Umowa wynajmu sprzętu (zwana dalej Umową) trwa od momentu odebrania sprzętu z Wypożyczalni, aż do momentu zwrotu sprzętu do Wypożyczalni i podpisania protokołu odbioru.
 5. Wynajem odbywa się poprzez złożenie zamówienia na stronie www.e-rental.com.pl

§2
Obowiązki Najemcy

 1. Najemca bierze całkowitą odpowiedzialności za wszystkie uszkodzenia wypożyczanego sprzętu oraz kradzież sprzętu, powstałe w czasie trwania Umowy.
 2. W czasie trwania Umowy, Najemca zobowiązuje się do:
  1. użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem;
  2. zabezpieczenia wypożyczanego sprzętu przed kradzieżą.
  3. zabezpieczenia wypożyczanego sprzętu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
 3. Wypożyczalnia bądź inne osoby przez nią uprawnione, mają prawo do kontrolowania w godzinach pracy Najemcy, sposobu wykorzystania i stanu sprzętu, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli.
 4. W przypadku kradzieży wypożyczanego sprzętu, Wypożyczalnia obciąży Najemcę całkowitym kosztem zakupu i dostarczeniem nowego sprzętu.

§3
Obowiązki Wypożyczalni

 1. Wypożyczalnia przekazuje Najemcy sprawny sprzęt.
 2. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, poniesione przez Najemcę w czasie użytkowania wypożyczanego sprzętu, powstałe w czasie trwania Umowy.

§4
Rezerwacja

 1. Przyszły Najemca może zarezerwować sprzęt będący w Wypożyczalni ze znacznym czasowym wyprzedzeniem. Dokonuje wtedy opłaty rejestracyjnej.
 2. Opłata rejestracyjna jest ustalana indywidualnie. Zależy od okresu na jaki jest rezerwowany sprzęt.
 3. Jeśli Najemca podpisze Umowę i skorzysta z rezerwacji, wtedy wartość opłaty rejestracyjnej jest odejmowana od Umowy.
 4. Wpłata opłaty rezerwacyjnej nie zwalnia Najemcy z wpłaty zaliczki.
 5. Opłata rejestracyjna przepada na rzecz Wypożyczalni w momencie, gdy Najemca nie odwoła rejestracji przed upływem 20 dni roboczych od początku planowanej Umowy.

§5
Opłaty

 1. Czynsz za wynajem sprzętu naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie sprzętu do 2 godzin ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
 2. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg. stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.
 3. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach Umowy.
 4. Wypożyczalnia pobiera zaliczkę od Najemcy. Kwota zaliczki jest ustalana i pobierana z góry wg. stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.
 5. Zaliczka przepada na rzec Wypożyczalni i nie jest zwracana Najemcy w przypadku zaistnienia jednego ze zdarzeń:
  1. kradzieży wypożyczanego sprzętu
  2. trwałego uszkodzenia lub zniszczenie wypożyczanego sprzętu
  3. nie przestrzegania przez Najemcę zapisów niniejszego Regulaminu
 6. W przypadku kiedy dojedzie do zdarzeń wymienionych w pkt. 5, a kwota zaliczki nie będzie wystarczająca na pokrycie strat, Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy dodatkowymi opłatami. Najemca zostanie poinformowany o kwocie naprawy, a także o innych kosztach.

§6
Zwrot

 1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania Umowy, zwrócić sprzęt do ustalonego przez Najemcę i Wypożyczalnię miejsca w określonym przez nich terminie.
 2. Zaliczka jest zwracana w ciągu 3 dni roboczych na konto Najemcy po zakończeniu Umowy i podpisaniu protokołu odbioru.
 3. Przedłużenie okresu wynajmu wymaga zgody Wypożyczalni. Zamiar przedłużenia okresu wynajmu sprzętu musi być zgłoszony, co najmniej na 24 godzin przed upływem terminu zwrotu.
 4. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia wynajmu sprzętu i nie zwrócenie sprzętu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia Umowy traktowane jest jako przywłaszczenie wypożyczanego sprzętu i zgłoszone zostaje Policji.
 5. W przypadku braku terminowego zwrotu wynajmowanego sprzętu, Wypożyczalnia upoważniona jest do odbioru sprzętu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru wypożyczanego sprzętu.
 6. Najemca zobowiązany jest do zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim otrzymał od Wypożyczalni.